Kabylova A.S.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Assessment of heavy metal and other toxic elements deposition in the Karaganda Region based on moss analysis
  • Tashenov A.
  • Kabylova A.
  • Frontasyeva .
  • Omarova N.
  • Morzhukhina S.
  • tashenov_ak@mail.ru
  • aipara_kabylova@bk.ru
  • marina@nf.jinr.ru
  • omarova_nm@enu.kz
  • msv@uni-dubna.ru