Inkarova Zh.I.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Anthropogenic eutrophication and ways of lake systems restoration in northern Kazakhstan
  • Nazarova T.
  • Dzhanaleeva K.
  • Baryshnikov G.
  • Dmitriev P.
  • Inkarova Z.
  • 152@enu.kz
  • 153@enu.kz
  • 154@enu.kz
  • 155@enu.kz
  • 156@enu.kz