Frontasyeva M. V.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Atmospheric deposition of heavy metals and other trace elements in Kazakhstan
  • Nurgaliyeva D. Z.
  • Omarova N. M.
  • Tashenov A. K.
  • Nurkassimova M. U.
  • Makhambet A. Z.
  • Frontasyeva M. V.
  • Chepurchenko O. E.
  • Glushenko V. N.
  • Solodukhin V. P.
  • Kabdulkarimova K. K.