Belykh S. I.

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Salt synthesis of monoethanolamine with oxyethylenendiphosphonic acid
  • Belykh S. I.
  • Zhumanov K. B.
  • Bakibaev A. A.
  • Panshina S. -.
  • Malkov V. S.
  • Kotelnikov O. -.
  • Tsoy I. G.
  • Massalimova B. K.
  • Baibazarova E. A.